OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości ogłasza szósty przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa
spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi
z opcją dodatkowej aukcji ustnej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą aktywa wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym w dniu 8 czerwca 2020 r. przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, w szczególności: a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 64/110, 64/111, 64/112, 64/113, 64/114, 64/115, 64/116, 64/117, 64/118 i 64/119, obręb P-29, miasto Łódź, dzielnica Polesie, o powierzchni łącznej 31 499 m2 oraz prawo własności budynku Centrum Handlowego „SUKCESJA”, stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Łodzi przy Al. Politechniki 1; dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi — Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste numer: LD1M/00158445/7 i LD1M/00117210/2, b/ ruchomości znajdujące się na terenie CHR Sukcesja, z wyłączeniem ruchomości i nakładów będących własnością najemców lub usługodawcy, w szczególności wskazanych w załącznikach nr
 1. 2, 3, 4, 5 do Regulaminu,

c/ prawa własności przemysłowej, w szczególności prawo ochronne na znak towary numer R.268264.

Informacyjnie podaję, że IV piętro Galerii o powierzchni użytkowej 6.526,62 m 2 jest objęte umową
najmu powierzchni. Dla porządku podaję, że najmowana jest też powierzchnia pod paczkomatem.

 1. W skład przedsiębiorstwa objętego przetargiem nie wchodzą: środki pieniężne, wierzytelności i inne składniki szczegółowo wskazane w Regulaminie przetargu.
 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia due dilhgance przedsiębiorstwa Upadłego mogą zostać udostępnione zainteresowanym na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie przetargu. W przypadku potrzeby udostępnienia innych dokumentów niż opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, niezbędnych do przeprowadzenia due dilligance przedsiębiorstwa upadłego konieczne jest dodatkowo złożenie pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności danych udostępnionych w związku z postępowaniem przetargowym i uiszczenie kaucji w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.
 4. Pisemną ofertę kupna przedsiębiorstwa spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta Fabryka Biznesu sygn. akt XIV GUp 80/20 - NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 25 marca 2022 roku włącznie, do godz. 14.00, na adres : Kancelaria Notarialna Notariusz Grażyna Rymdejko ul. Piotrkowska 287 lok.5, 93 — 004 Łódź ( decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
 5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, wpłacić w terminie wyznaczonym na składanie ofert - wadium w wysokości 3 % ( trzech procent ) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska SA nr 81 1090 1304 0000 0001 4468 0051 - decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 6. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie przetargu lub które wpłynęły po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2022 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ( Łódź, ul. Pomorska 37 ), godz. 11.00, sala 309.
 8. Przetarg prowadzi Syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 9. W przypadku, gdy złożone zostaną ofert)' równorzędne w rozumieniu Regulaminu przetargu albo jeżeli wszystkie oferty będą zawierały identyczną cenę, Syndyk może przeprowadzić dodatkową aukcję ustną na warunkach wskazanych w Regulaminie przetargu.
 10. Wyboru oferenta dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza.
 11. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione łub odwołane.
 12. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 13. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego.
 14. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który udostępniany jest na zapytanie złożone na adres poczty elektronicznej : kancelaria@4web.pl
 15. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu oraz warunków przetargu dostępne są pod numerami telefonów: +48 660 44 12 12, + 48 604 16 16 00 w dni powszednie w godz. 9"” do 16"° lub pod adresem: kancelaria@4web.pl
 16. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem, numer telefonu: +48 660 44 12 12, +48 604 161 600.
 
 

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5