Jesteście gotowi na prawdziwie PODARUNKOWĄ WIELKANOC

Już od 13 do 20 kwietnia zapraszamy na świąteczne zakupy do naszego centrum, gdzie czekają na Was super prezenty

Wystarczy tylko zrobić zakupy i okazać dwa paragony w specjalnie przygotowanym Punkcie Odbioru Podarunków, który znajdziecie na poziomie 0 naszego centrum.

W zależności od wysokości dowodu zakupu, każdy Klient będzie mógł odebrać:

 • Nasionka świątecznej rzeżuchy (minimalna wartość paragonu 50 zł)
 • Karty Podarunkowe o wartości 30 zł (minimalna wartość paragonu 300 zł)
 • Karty Podarunkowe o wartości 100 zł (minimalna wartość paragonu 1000 zł)
  (do wykorzystania w naszym Centrum Handlowo - Rozrywkowym)

Oprócz nagród za wielkanocne zakupy mamy dla Was upominki, które umożliwią Wam zmalowanie wielkanocnych pisanek. Dzięki różnokolorowym barwnikom spożywczym Wasz koszyczek zyska wyjątkowy świąteczny charakter. 

 

WIELKANOC TUŻ, TUŻ. 


____________________________________
 

 

 

Regulamin akcji Podarunkowa Wielkanoc.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w akcji pod nazwą „Podarunkowa Wielkanoc”, (zwaną dalej „Akcją”).

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Podarunkowa Wielkanoc” jest REM Sukcesja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590), przy  Al. Politechniki 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000697792, REGON 368443710, NIP 7272819462.
 2. Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Podarunkowa Wielkanoc” na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” mieszczącego się przy., Al. Politechniki 1, w (93-590) Łódzi.
 3. Czas trwania Akcji: od 13 kwietnia 2019 r. do 20 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 21.00 (poniedziałek-piątek) oraz 10:00-21:00 (sobota-niedziela).
 4. Fundatorem prezentów w Akcji jest REM Sukcesja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwany dalej „Fundatorem”).

§2 ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dokonanie zakupu w dniach od 13 kwietnia 2019 r. do 20 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00 na kwotę minimum 50 zł w sklepach oraz na stanowiskach wolnostojących na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź z zastrzeżeniem, że kwota 50,00 zł musi wynikać z dwóch paragonów..
 2. Z Akcji wyłączone są paragony fiskalne za zakup napojów alkoholowych, produktów tytoniowych (w tym e-papierosów) i produktów leczniczych, zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich oraz wszelkie inne dowody zakupów nie będące paragonami fiskalnymi, umowami kupna-sprzedaży lub umowami o świadczeniu usług.
 3. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, firmy REM Sukcesja Sp. z o.o. oraz osoby pracujące w podmiotach prowadzących działalność na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wstępni).
 5. Uczestnik Akcji może wziąć tyle razy udział w Akcji, ile razy spełni warunki niniejszego Regulaminu

§3 PREZENTY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

3.1. Pula prezentów w akcji jest ograniczona. Łączna pula prezentów gwarantowanych wynosi 2300 sztuk:

- 100 kart podarunkowych o wartości 100,00 zł. Karty podarunkowe są możliwe do zrealizowania w sklepach Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź, na stanowiskach wolnostojących Galerii oraz punktach gastronomicznych w terminie wskazanym na bonie;

- 700 kart podarunkowych  o wartości 30,00 zł. Karty podarunkowe są możliwe do zrealizowania w sklepach Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź, na stanowiskach wolnostojących Galerii oraz punktach gastronomicznych w terminie wskazanym na bonie

- 1500 paczek z nasionami rzeżuchy do zasadzenia własnoręcznie w domu.

3.2. Prezenty będą wydawane w dniach od 13 kwietnia 2019 r. do 20 kwietnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 21.00 oraz w sobotę i niedziele handlowe w godzinach 10:00-21:00. W dniu 20 kwietnia prezenty będą wydawane w godzinach od 10:00 do 14:00.

3.5. Prezenty, które nie zostaną wydane w czasie trwania Akcji pozostają własnością Fundatora.

3.7. Każdy klient może dokonać kilku zgłoszeń, przy czym każdy zestaw dwóch paragonów może wystąpić tylko w jednym zgłoszeniu. Minimalna suma wartości dwóch paragonów uprawniająca do zgłoszenia w akcji wynosi 50,00 zł brutto.

3.8. Zgłoszenia do akcji (Etap I) przyjmowane będą na stanowisku oznaczonym jako „Punkt Odbioru Podarunków” zlokalizowanym na poziomie „0” niedaleko wejścia głównego (od al. Politechniki 1) w terminie 13.04-20.04.2019 r. w godz. 10.00-21.00 (poniedziałek-piątek) oraz w godz. 10:00-21:00 (sobota-niedziela). W dniu 20 kwietnia prezenty będą wydawane w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

§4 SPOSÓB UZYSKANIA PREZENTÓW

4.1. W celu otrzymania prezentu należy:

 1. w dniach od 13 kwietnia do 20 kwietnia 2019 r., od godziny 10:00 dokonać zakupu na kwotę minimum 50,00 zł na dwóch paragonach w sklepach lub na stanowiskach wolnostojących w Centrum Handlowo- Rozrywkowym Sukcesja w Łodzi.
 2. zgłosić się do Punktu Odbioru Podarunków zlokalizowanego na poziomie „0” przy wejściu głównym od al. Politechniki 1 w Łodzi w dniach 13 kwietnia do 20 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 21.00 (poniedziałek – piątek) oraz 10:00-21:00 (sobota-niedziela).W dniu 20 kwietnia prezenty będą wydawane w godzinach od 10:00 do 14:00.
 3. zarejestrować paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu, podając niezbędne dane (numer paragonu, nazwę sklepu, w którym dokonano zakupów, kwotę z paragonu, nazwę miejscowości, w której mieszka Uczestnik, adres e-mail oraz numer telefonu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych) i składając podpis na liście zapisów do Akcji;
 4. każdy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu może zostać zarejestrowany w Akcji tylko jeden raz.

4.2. Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki Akcji, określone w § 2 oraz § 4.1. niniejszego regulaminu, po rejestracji paragonu, ma prawo odebrać prezent.

4.3. Uczestnikom przysługują następujące prezenty:

- Uczestnikowi, który zarejestrował sumę dwóch paragonów na kwotę min. 50,00 zł – max. 99,99 zł przysługuje jeden prezent w postaci nasion rzeżuchy.

- Uczestnikowi, który zarejestrował sumę dwóch paragonów na kwotę min. 300,00 zł – max. 999,99 zł przysługuje jeden preznet w postaci karty podarunkowej o wartości 30,00 zł.

 -Uczestnikowi, który zarejestrował sumę dwóch paragonów na kwotę min. 1000 zł przysługuje jeden prezent w postaci karty podarunkowej o wartości 100,00 zł.

4.4. Zasady korzystania z kart podarunkowych o wartości 30,00 zł –Karta Podarunkowa, która stanowi jedną z prezentów w akcji świątecznej „Podarunkowa Wielkanoc” można wykorzystać w Centrum Handlowo- Rozrywkowym Sukcesja.

-Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę;

-Towar zakupiony poprzez wykorzystanie Karty podarunkowej nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę;

-Towar zakupiony poprzez wykorzystanie Karty podarunkowej nie podlega wymianie na gotówkę. Podlega on jedynie wymianie na inny towar;

-Zakup produktu poprzez wykorzystanie Karty podarunkowej może być zrealizowany:

a) Na zakupy poniżej 30,00 złotych wówczas osoba korzystająca z bonu nie otrzymuje różnicy w gotówce;

b) Na zakupy powyżej 30,00 złotych wówczas osoba korzystająca z bonu zobowiązana jest do dopłacenia różnicy w zakupach.

4.5. Prezenty przyznawane będą zgodnie z § 3 w dniach 13 kwietnia do 20 kwietnia 2019 r.

4.7. Każde prawidłowe zgłoszenie będzie rejestrowane w Punkcie Odbioru Podarunków na Liście Zgłoszeń do Akcji. Każdy paragon zostanie opieczętowany z tyłu pieczątką „Sukcesja”.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych w celach związanych z organizacją Akcji jest REM Sukcesja Sp. z o.o. w Łodzi,

5.2 Administratorem danych osobowych w celu marketingu produktów i usług jest REM Sukcesja Sp. z o.o.,

5.3. Udział w akcji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.4 Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Akcji innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.

5.5 Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

a. realizacji Akcji, w tym w celu przekazania Prezentu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);

b. wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze);

c. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora);

d. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

5.6 Dane będą przetwarzane przez REM Sukcesja Sp. z o.o. w celu:

a. marketingu produktów i usług REM Sukcesja Sp. z o. o. (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);

b. wysyłania drogą elektroniczną na adres email i sms informacji o charakterze handlowym (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);

5.7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.

5.8. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Akcji oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Akcji.

5.9. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania sprostowania danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

5.10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.

5.11. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane ani poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

5.12. Po zakończeniu Akcji dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora.

§6 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje mogą być złożone w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.

6.2. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, podpis Uczestnika, oraz dokładny opis i powód reklamacji.

6.4. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: REM Sukcesja Sp. z o.o., Al. Politechniki 1, 93-590 Łódź.

6.5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Akcji.

6.6. W przedmiocie reklamacji ostateczna jest decyzja komisji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Akcji określone niniejszym regulaminem.
 2. Regulamin Akcji dostępny będzie na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowym „Sukcesja” w Łodzi w Punkcie Obsługi Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Akcji.

 

Inne wydarzenia

cz 27.06.2019 Wielkie Rabaty na Wielkie Otwarcie Stokrotki
pt 21.06.2019 DISCO NIGHT na dachu Sukcesji
wt 07.05.2019 - cz 31.10.2019 Bezpłatny autobus Sukcesji.
śr 01.05.2019 Karta Podarunkowa Sukcesji
sb 01.06.2019 - nd 30.06.2019 13. Edycja projektu Kultura Dostępna
wt 01.01.2019 - wt 31.12.2019 Najemcy Sukcesji w niehandlowe niedziele