Rozdajemy prezenty na 3. urodziny Sukcesji! 

WIELKA LOTERIA URODZINOWA TRWA!

Świętuj razem z nami. 

Loteria odbywa się na terenie Sukcesji i trwa do 24 listopada 2018 r.

Co należy zrobić? 

-> Zrób zakupy w Sukcesji za minimum 100 zł (w dniach 27.10-24.11.2018 r.)

-> Okaż paragon w punkcie loteryjnym (poziom 0) 

-> Weź udział w loterii. 

Do wygrania bony o wartości 30 zł i 300 zł, a w wielkim finale Citroen C3

Finał już 24 listopada 2018 r. o g. 17:00

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

3 urodziny Sukcesji

Postanowienia ogólne

1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „3 urodziny Sukcesji”.

2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Robert Wojkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, zwanym dalej „organizatorem”.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Zasięg loterii – loteria odbędzie się na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja, Al. Politechniki 1, 93-590 Łódź.

5. Czas trwania loterii – loteria rozpoczyna się w dniu 27.10.2018 r. a kończy w dniu 24.01.2019 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.

6. Definicje

6.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,                     a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie „loteria promocyjna” zwana jest dalej „loterią”.

6.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana                           z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 27.10.2018 r. a zakończy w dniu 24.11.2018 r. o godzinie 16:30 lub w dniu wyczerpania puli kuponów loteryjnych – zdrapek w punkcie obsługi loterii, których nakład wynosi 30.000 szt. (słownie: trzydzieści tysięcy sztuk) – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Sprzedaż promocyjna nie odbędzie się w dniach 11.11.2018 r. i 18.11.2018 r., w których Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja będzie nieczynne.

6.3 Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja – Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja, Al. Politechniki 1, 93-590 Łódź, zwane w dalszej części regulaminu „Sukcesją”.

6.4 Zakup promocyjny – każdy zakup dowolnych towarów lub usług, na kwotę minimum 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) dokonany w dowolnych punktach handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się w Sukcesji.

Zakup promocyjny powinien być dokonany w okresie trwania sprzedaży promocyjnej
i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Z loterii wyłączone są zakupy następujących towarów i usług dostępnych w Sukcesji:

 1. napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa, które bierze udział w loterii) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016 poz. 487 ze zm.);
 2. wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu  ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1446 ze zm.);
 3. leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2017 poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
 4. usług kantoru wymiany walut i banku, kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, elektryczność oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie Sukcesji, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich, spłat rat kredytu regulowanych w punktach Sukcesji świadczących tego typu usługi, wpłat i wypłat bankomatowych, doładowań telefonów.

W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów i/lub usług wyłączonych z loterii, podstawą do wzięcia udziału w loterii będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość towarów i/lub usług wyłączonych.

Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania tylko jednego kuponu loteryjnego. Pracownik punktu obsługi loterii wydający kupon może przystawić pieczątkę na odwrotnej stronie dowodu zakupu promocyjnego na znak uczestnictwa w loterii i wydania kuponu, na co uczestnik zobowiązany jest wyrazić zgodę.

W przypadku, gdy uczestnik w związku z zakupem promocyjnym skorzysta z prawa do udziału w loterii i otrzyma kupon loteryjny, wówczas nie będzie mógł dokonać zwrotu zakupionego towaru i/lub usługi w ramach zakupu promocyjnego na zasadach określonych
w regulaminie określającym zasady zwrotu produktów i/lub usług kupionych w punktach handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie Sukcesji. Powyższe postanowienie nie wyłącza praw uczestnika unormowanych w szczególności w ustawie
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017 poz. 683 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2018 poz. 1025 ze zm.) wynikających z gwarancji lub rękojmi.

6.5 Kupon loteryjny – zdrapka – dostępny w Sukcesji w punkcie obsługi loterii, w trakcie trwania całej sprzedaży promocyjnej, papierowy kupon przeznaczony do wypełnienia przez uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. Kupon loteryjny – zdrapka zwany będzie w dalszej części regulaminu „kuponem loteryjnym”.

Kupon loteryjny zawierać będzie puste miejsca na podanie następujących danych
i oświadczeń:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • adres zamieszkania z kodem pocztowym uczestnika,
 • numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu, znajdujący się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego – patrz zał. nr 2 do regulaminu),
 • oświadczenia uczestnika loterii o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych
z organizacją loterii „3 urodziny Sukcesji”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.

 • własnoręczny podpis uczestnika.

Dodatkowo na każdym kuponie loteryjnym, poza informacjami o których mowa powyżej, umieszczone będzie pole gry pokryte warstwą farby ochronnej (zdrapka). Farba ochronna uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu gry zadrukowanej treści bez jej zdrapania.  W celu uzyskania wyniku gry o nagrody natychmiastowe, uczestnik powinien usunąć ścieralną warstwę ochronną z pola gry na kuponie. Jeśli uczestnik pod ścieralną warstwą ochronną
w polu gry:

 • znajdzie:
 • dwa serduszka – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
  natychmiastowych I-go stopnia określonych w pkt. 10.2 regulaminu,
 • jedno serduszko – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
  natychmiastowych II-go stopnia określonych w pkt. 10.3 regulaminu,
 • nie znajdzie żadnego serduszka (pole puste pod zdrapką) – oznacza to, że uczestnik nie wygrał żadnej nagrody natychmiastowej.

Nagrody natychmiastowe będą możliwe do odebrania natychmiast  po uzyskaniu wyniku gry w punktach obsługi loterii, w okresie od dnia 27.10.2018 r. do godziny 17:00 w dniu 24.11.2018 r.

Każdy kupon loteryjny, niezależnie od wyniku gry o nagrody natychmiastowe, może zostać wrzucony przez uczestnika do urny promocyjnej wówczas będzie brał udział w losowaniu nagrody głównej w loterii.

W ramach niniejszej loterii przygotowano nakład 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk kuponów loteryjnych, w tym:

 • 3 (słownie: trzy) sztuki z nagrodą natychmiastową I-go stopnia określoną w pkt. 10.2 regulaminu,
 • 3.297 (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) sztuk z nagrodą natychmiastową II-go stopnia określoną w pkt. 10.3 regulaminu,
 • 26.700 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset) sztuk pustych kuponów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie ww. nakładu kuponów loteryjnych.

W ramach niniejszej loterii kupony loteryjne będą wydawane uczestnikom w punktach obsługi loterii w okresie od dnia 27.10.2018 r. do dnia 24.11.2018 r. do godz.16:45.

Wizualizacja kuponu loteryjnego biorącego udział w loterii znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

6.6 Urna promocyjna – przygotowany dla potrzeb loterii i zabezpieczony przed otwarciem pojemnik, przeznaczony do wrzucania kuponów loteryjnych. Urna promocyjna usytuowana będzie w Sukcesji w punkcie obsługi loterii, w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w godzinach otwarcia Sukcesji, przy czym w dniu 24.11.2018 r. urna promocyjna zostanie zamknięta o godz. 16:45.

6.7 Punkt obsługi loterii – oznaczone miejsce w Sukcesji, w pobliżu sklepu sieci Douglas (poziom 0), w którym usytuowana będzie urna promocyjna, oraz w którym w trakcie trwania całej sprzedaży promocyjnej obecny będzie pracownik punktu obsługi loterii, który będzie obsługiwał loterię, w tym wydawał kupony loteryjne.

6.8 Losowanie – czynność polegająca na ręcznym wyciągnięciu losowo (na „chybił trafił”) zwycięskich kuponów loteryjnych z urny promocyjnej. O wyniku losowania decyduje tylko
i wyłącznie przypadek.

6.9 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszej loterii powinien być czytelny
i prawdziwy tzn. taki, który został wystawiony przez dany punkt będący najemcą punktu handlowego, usługowego czy rozrywkowego, znajdujący się na terenie Sukcesji, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:

 • kserokopia,
  kopia notarialnie poświadczona,
 • wtórnik,
 • odpis,
 • duplikat,
 • skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Uczestnicy loterii

7.1 W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.2 W loterii nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy REM Sukcesja Sp. z o.o., a także:

a) najemcy oraz pracownicy najemców punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie Sukcesji;

b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Sukcesji, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne,

c) podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii;

d) pracownicy podmiotów z pkt. a, b i c powyżej i osoby zaangażowane przez te podmioty na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i innych podobnych umów.

7.3 W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób zaangażowanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w pkt. 7.2 regulaminu. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Zasady loterii

8.1 Loterię podzielono na dwa etapy:

 • etap I, tj. gra o nagrody natychmiastowe,
 • etap II, tj. gra o nagrodę główną.

I etap loterii – gra o nagrody natychmiastowe

8.2 W celu wzięcia udziału w I etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:

 • w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego,
 • okazać dowód zakupu promocyjnego pracownikowi punktu obsługi loterii (osoba wydająca kupon loteryjny może zaznaczyć na odwrocie oryginału dowodu zakupu promocyjnego fakt wydania kuponu potwierdzając to poprzez przystawienie pieczątki),
 • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
 • pobrać od pracownika punktu obsługi loterii kupon loteryjny,
 • czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać,
 • usunąć ścieralną warstwę z pola gry na kuponie loteryjnym (zdrapkę) i sprawdzić czy dany kupon loteryjny wygrywa nagrodę natychmiastową. Jeżeli pod ścieralnym polem gry (zdrapką) jest informacja o wygranej, uczestnik powinien okazać kupon loteryjny pracownikowi punktu obsługi loterii. Jeżeli zdrapka i dowód zakupu są prawidłowe, tzn. oryginalne i nieuszkodzone, wówczas pracownik punktu obsługi loterii wyda nagrodę natychmiastową. Pracownik punktu obsługi loterii odnotuje na oryginale kuponu loteryjnego oraz na oryginale dowodu zakupu fakt wydania nagrody natychmiastowej poprzez napisanie na nich „nagroda wydana” wraz z datą wydania nagrody.

Kupon loteryjny może być następnie wrzucony do urny promocyjnej znajdującej się w punkcie obsługi loterii, celem wzięcia udziału w II etapie loterii, bez względu na to, czy uprawniał on uczestnika do pobrania nagrody natychmiastowej czy też nie.

II etap loterii – gra o nagrodę główną

8.3 W celu wzięcia udziału w II etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do procedury opisanej w pkt. 8.2 regulaminu oraz dodatkowo wrzucić wypełniony prawidłowo kupon loteryjny do urny promocyjnej, z tym zastrzeżeniem, że starcie ścieralnego pola do gry na kuponie loteryjnym (zdrapce) nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w II etapie loterii.

8.4 Każdy jeden zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 6.4 regulaminu, uprawnia do pobrania jednego kuponu loteryjnego. Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego ma prawo do pobrania tylko jednego kuponu loteryjnego. Osoba wydająca kupon loteryjny może zaznaczyć na odwrocie oryginału dowodu zakupu promocyjnego fakt wydania kuponu potwierdzając to poprzez przystawienie pieczątki.

8.5 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego. Liczba złożonych przez uczestnika kuponów loteryjnych jest ograniczona tylko i wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych.

8.6 Jeden kupon loteryjny uprawnia do wygrania maksymalnie dwóch nagród, tj. jednej nagrody natychmiastowej (pod ścieralnym polem gry – zdrapką) oraz jednej nagrody głównej.

8.7 Jeden uczestnik może wygrać w loterii wiele nagród natychmiastowych, jeżeli spełni warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. 

8.8 Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. niezawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), niezawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii czy podpisu uczestnika, będą traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały do wygrania nagrody w loterii.

9. Losowanie nagrody głównej

9.1 Losowanie nagrody odbędzie się w dniu 24.11.2018 r. o godzinie 17:00 w Sukcesji na scenie znajdującej się przy sklepie sieci RESERVED oraz placówce bankowej mBank (poziom -1). Losowanie zostanie przeprowadzone pod nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

9.2 Losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych złożonych, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu do urny promocyjnej.

9.3 Osoba (lub osoby) sprawująca nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii, po wylosowaniu kuponu loteryjnego zweryfikuje czy dany kupon nie zawiera znamion, o których mowa w pkt. 8.8 regulaminu. W przypadku wylosowania takiego kuponu loteryjnego, uznany będzie on za nieważny, a losowanie będzie kontynuowane dalej aż do momentu wylosowania prawidłowego kuponu loteryjnego.

9.4 Uczestnicy loterii zostaną poinformowani o jej wynikach bezpośrednio podczas losowania, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk.

9.5 Imię i nazwisko osoby, której dane znajdą się na wylosowanym kuponie loteryjnym będą wyczytywane trzykrotnie w odstępach trzydziestosekundowych. Osoba, której dane znajdują się na zwycięskim kuponie loteryjnym, zobowiązana jest do przedstawienia:

 • dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym jej dane osobowe (dane osobowe
  w dokumencie tożsamości muszą być takie same jak na kuponie loteryjnym),

oraz

 • oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego wskazanego w kuponie loteryjnym.

9.6 Warunkiem przyznania nagrody, jest osobista obecność uczestników w trakcie losowania. Za zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe są umieszczone na wylosowanym kuponie loteryjnym oraz podpisze oświadczenie, że nie należy do grona osób wskazanych w pkt. 7.2 i pkt. 7.3 regulaminu.

9.7 Uczestnik, który jednocześnie spełnia warunki opisane w niniejszym regulaminie oraz którego prawidłowy kupon zostanie wylosowany jako pierwszy, zostanie laureatem nagrody głównej, o której mowa w pkt. 10.1 regulaminu.

9.8 Jeżeli wylosowana osoba:

 • nie zgłosi się do prowadzącego losowanie w ciągu trzydziestu sekund od ostatniego wyczytania, i/lub
 • nie będzie posiadała dokumentu potwierdzającego jej dane osobowe, zgodnego
  z danymi podanymi na kuponie loteryjnym, i/lub
 • nie będzie posiadała oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego,

losowanie prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany uczestnik spełni wszystkie warunki określone regulaminem.

9.9 Uczestnik, który zostanie wylosowany i którego dane zostaną ogłoszone zgodnie
z zasadami niniejszego regulaminu, a który nie zgłosi się po odbiór nagrody po jego wywołaniu przez konferansjera, w przypadku kolejnego wylosowania innego jego kuponu loteryjnego, będzie traktowany jako nieobecny i nie będzie ponownie wyczytywany.

9.10 Laureat nagrody głównej zostanie poproszony o podanie następujących danych:

 • seria i numer dokumentu tożsamości,
 • nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL,
 • oraz o własnoręczne podpisanie oświadczenia o następującej treści:
 • „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki Citroen C3 zgodnie z regulaminem loterii „3 urodziny Sukcesji” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody głównej, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych
  z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody głównej.”

9.11 Nagroda główna w postaci samochodu osobowego marki Citroen C3, zostanie wydana zwycięzcy loterii najpóźniej do dnia 10.01.2019 r. w miejscu oraz w terminie ustalonym indywidualnie z laureatem, po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata nagrody głównej oraz po opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.

9.12 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody głównej w loterii.

9.13 Laureat nagrody głównej w loterii może zostać poproszony przez organizatora
o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas losowania i/lub wydawania mu nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora i/lub przez REM Sukcesja Sp. z o.o., a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez:

 • utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci internet,
 • utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,
 • wprowadzenie do pamięci komputera,
 • publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
 • nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,
 • utrwalanie na nośnikach materialnych,
 • zwielokrotnienie dowolną techniką,
 • wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym internetu,
 • nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
 • korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.

9.14 Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 9.13 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania nagrody głównej laureatowi.

10. Nagrody                                                      

10.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Citroen C3 wersja 1.2
o wartości 50.690,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 5.632,22 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 22/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 56.322,22 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody
w kwocie 5.632,22 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

10.2 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest bon podarunkowy Sukcesja na zakupy w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja o wartości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100).

Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 900,00 zł brutto (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

10.3 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest bon podarunkowy Sukcesja na zakupy w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja o wartości 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 3.297 (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 98.910,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100).

10.4 Łączna ilość nagród wynosi 3.301 (słownie: trzy tysiące trzysta jeden) sztuk. Wartość całej puli nagród wynosi 156.132,22 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 22/100).

10.5 Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 200 ze zm.).

10.6 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

11. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej

11.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

11.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 11.1 regulaminu, należy w szczególności:

 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
 • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

11.3 Osoba/osoby sprawujące nadzór będą brać udział w procesie produkcji kuponów loteryjnych - zdrapek, w tym będą nadzorować, aby została wydrukowana odpowiednia ilość kuponów loteryjnych - zdrapek z informacją o nagrodach natychmiastowych oraz aby te informacje pokryte zostały specjalną farbą, która kryła będzie zadrukowany obszar. Informacja o nagrodach natychmiastowych będzie naniesiona w sposób, który uniemożliwi ich sprawdzenie przed zdrapaniem nadrukowanej ścieralnej farby. Osoba/osoby sprawujące nadzór zadbają również o to, aby proces pakowania kuponów loteryjnych - zdrapek przebiegał losowo, tj. zdrapki z informacją o nagrodach natychmiastowych oraz zdrapki puste (bez nagród) zostaną wymieszane oraz spakowane losowo.

12. Zasady postępowania reklamacyjnego

12.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 17.01.2019 r.

12.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

12.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

12.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni i kończy się najpóźniej w dniu 24.01.2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).
12.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

13. Przedawnienie roszczeń

13.1 Roszczenia uczestników z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

13.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

14. Postanowienia końcowe

14.1 Administratorem danych osobowych w loterii: „3 urodziny Sukcesji” jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.

14.2 Administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa do nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,

d) uczestnikowi przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom
w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, podmiotom uczestniczącym w realizacji/wydaniu  nagrody, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

14.3 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

14.4 Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

14.5 Regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15 oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-3-urodziny-Sukcesji,
a także w punkcie obsługi loterii w Sukcesji w terminie od 27.10.2018 r. do 24.11.2018 r.

14.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „3 urodziny Sukcesji”

 

Wizualizacja kuponu loteryjnego - zdrapki

 

Awers

 

Rewers

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „3 urodziny Sukcesji”

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu loterii promocyjnej „3 urodziny Sukcesji”

 

Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii promocyjnej „3 urodziny Sukcesji”

 

Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Citroen C3 wersja 1.2 PURETECH 82 FEEL o wartości 50.690,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

 

                                                                                                                                                                                       

 Model:              C3'

Wersja:               1.2 PURETECH 82 FEEL

Lakier:                BLANC BANQUISE NIEMETALIK

Tapicerka:             CIEMNY Tapicerka materiałowa     

Rok produkcji:    2018

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU C3'

 

 • ABS + System wspomagania hamowania awaryjnego
 • Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
 • Automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu
 • Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
 • Blokada zabezpieczająca otwarcie drzwi tylnych (manualna)
 • Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni (DSGi)
 • Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF)
 • Gniazdo 12V
 • ISOFIX w II rzędzie
 • Kanapa tylna dzielona 1/3 - 2/3
 • Kierownica ze sterowaniem radia i chromowanymi dekorami
 • Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia
 • Klimatyzacja manualna
 • Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość
 • Komputer pokładowy wielofunkcyjny
 • Listwy ochronne z tworzywa w obrysie nadkoli i progów
 • Lusterka boczne regulowane elektrycznie lakierowane w kolorze Noir Perla Nera
 • Lusterko wsteczne z funkcj dzień /noc (manualne)
 • Obręcze stalowe 15" z kołpakami ARROWOpony 195/65 R15T
 • Osłona przestrzeni bagażowej ruchoma
 • Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe w II rzędzie
 • Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia
 • Poduszka bezpieczeństwa kierowcy
 • Poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia
 • Poduszki bezpieczeństwa boczne w I rzędzie
 • Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe boczne z przodu i z tyłu
 • Radioodbiornik z MP3, 4 g ołośnikami, Bluetooth, USB i mini-jack
 • Regulacja foteli wzdłużna i kąta oparcia ręczna
 • Schowki w przednich drzwiach
 • System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 • System stabilizacji toru jazdy (ESP)
 • Szyby boczne barwione
 • Szyby przednie sterowane elektrycznie
 • Szyby tylne sterowane manualnie
 • Światła do jazdy dziennej DRL LED
 • Tempomat z ogranicznikiem predkości
 • Uchwyt na napoje w panelu środkowym
 • Wspomaganie kierownicy
 • Zamek centralny sterowany pilotem
 • Zamykany schowek w desce rozdzielczej
 • Zestaw naprawczy

 

Wyposażenie dodatkowe:

 • DACH BI-TON - ROUGE ADEN
 • KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE 15'' - 185/65 R15 BENZYNOWE
 • PANELE AIRBUMP
 • REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE

 

Inne wydarzenia

sb 01.06.2019 Cyrkowy Dzień Dziecka
wt 07.05.2019 - cz 31.10.2019 Bezpłatny autobus Sukcesji.
śr 01.05.2019 Karta Podarunkowa Sukcesji
sb 01.06.2019 Finał Ligi Mistrzów UEFA na wielkim ekranie
wt 01.01.2019 - wt 31.12.2019 Najemcy Sukcesji w niehandlowe niedziele
sb 31.01.2015 Maraton Matrix – 20. rocznica