Zbliża się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w tym roku wypada 13 stycznia. Z uwagi na to, że jest to niedziela niehandlowa, a bardzo chcemy włączyć się w pomoc, nasze działania przenosimy na sobotę, 12 stycznia.

Hasło przewodnie tegorocznych aktywności to „zaGRAJmy dla WOŚP”.

Tego dnia w godzinach 11:00-19:00, na poziomie -1 naszego Centrum ustawione zostaną punkty z grami planszowymi w rozmiarze mini i MAXI. Każda osoba, która będzie chciała zagrać w gry, zostanie proszona o uiszczenie opłaty do znajdującej się obok puszki, dzięki czemu wesprze WOŚP. Dla każdego zwycięzcy przygotowaliśmy nagrody.

Gry jakie przygotowaliśmy to między innymi: Labirynt, Klasy, Twister, Monopoly, Warcaby, Chińczyk, Jungle Speed, Zgadnij kto to i wiele innych.

Przy każdym stanowisku będą animatorzy, którzy objaśnią reguły gry, a w przypadku braku chętnych do gry, będą rywalizować z uczestnikami.

Tego dnia na Scenie Sukcesji zaGRA DJ Lizard.

Oczywiście dobra zabawa, czas spędzony z bliskimi i dużo śmiechu to niezbędne elementy całego wydarzenia, ale nie zapominajmy, że przede wszystkim chcemy pomagać!

Dlatego spotykamy się w sobotę, szukamy wolontariuszy, wrzucamy pieniądze do puszek i wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „ZaGRAJmy dla WOŚP”                                                                                                                 

1. Postanowienia ogólne

 1. Nazwa Konkursu –Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „ZaGRAJmy dla WOŚP”.
 2. Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310441, NIP: 7311986834, REGON: 100546233, z kapitałem zakładowym w wysokości 540 000,00 zł.
 3. Miejsce Konkursu – Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja, w Łodzi, aleja Politechniki 1, 93-590 Łódź. Punkt Obsługi Konkursu oraz gry znajdują się na poziomie -1 w pobliżu sceny.
 4. Okres Konkursu – Konkurs odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019 r., w godz. 11.00 – 19.00

2. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która wrzuci dowolną kwotę do puszek WOŚP, znajdujących się Punkcie Obsługi Konkursu, w pobliżu plansz z grami oraz u wolontariuszy w
  CH-R Sukcesja
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział
  w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie rodziny wymienionych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Zasady Konkursu

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik:

Podchodzi do Punktu Obsługi Konkursu lub w innym miejscu na terenie CH-R Sukcesja  wrzuca dowolną kwotę do puszki WOŚP (jedno wrzucenie kwoty uprawnienia do wielokrotnego udziału w Konkursie aż do momentu oddalenia się od Punktu Obsługi Konkursu)

Wybiera dowolną grę planszową/inną (z przygotowanych przez Organizatora) i udaje się z nią do wyznaczonego stanowiska - wypożyczenie gry nie jest ograniczone limitem czasowym trwania gry jednak Uczestnik musi ją zwrócić maksymalnie do godz. 19.00 w dniu 12.01.2019 r. lub korzysta z gier wielkoformatowych

Rozpoczyna grę ze współzawodnikami lub z animatorem,

W przypadku zwycięstwa w rozgrywce lub z animatorem w jednej grze, Uczestnik otrzymuje nagrodę wskazaną punkt b) 1.

Gdy uczestnik zagra oraz zwycięży w minimum czterech różnych grach to otrzymuje nagrodę wskazaną punkt b) 2.

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Voucher o wartości 10 zł do wykorzystania w oznaczonych kawiarniach ważny do 31.01.2019 r.
  2. Gra o wartości 50 zł brutto
 2. Ilość Nagród w Konkursie jest ograniczona: w trakcie trwania Konkursu zostanie rozdanych 300 sztuk voucherów i 10 sztuk gier. Po wyczerpaniu puli Nagród, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do Nagrody mimo spełnienia warunków Regulaminu.­
 3. Nagrody będą wydawane do wyczerpania ilości Nagród lub do godz. 18.55.
 4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 5. W celu wzięcia udziału w Konkursie, każdy Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Konkursu
 6. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie;
 7. Nagrody w Konkursie - nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe; Nie ma możliwości zakupu Nagród;
 8. W trakcie Konkursu nie będą zbierane, przetwarzane żadne osobowe Uczestników.

4. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio
  w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację oraz powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
 1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone
  w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 6 lit b) Regulaminu;
 2. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem ) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego);
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu - ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść Uczestników. Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób co ogłoszenie samego regulaminu.
 3. Organizator Konkursu ma prawo do odwołania Konkursu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Konkursu uniemożliwiających działania Punktu Obsługi Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji. Odwołanie Konkursu nie dotyczy osób, które w chwili odwołania spełniły już warunki, o których mowa w pkt 4 a Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

Inne wydarzenia

pn 01.07.2019 - śr 31.07.2019 13. Edycja projektu Kultura Dostępna w Kinie Helios
wt 07.05.2019 - cz 31.10.2019 Bezpłatny autobus Sukcesji.
śr 01.05.2019 Karta Podarunkowa Sukcesji
wt 01.01.2019 - wt 31.12.2019 Najemcy Sukcesji w niehandlowe niedziele