Łap piłkę w Sukcesji! Super promocja na Mundial 2018! 

Każdy, kto zrobi w naszym Centrum zakupy za 100 złotych, otrzyma w prezencie piłkę.

Futbolówki podawać będzie… Lewandowski. Robert Lewandowski, kierownik sklepu Sports Direct w Sukcesji.

„Nasz” Robert Lewandowski uwielbia piłkę. Od 3 lat podaje ją zawodowo – jako pracownik sklepu sportowego.

Od piątku, 15 czerwca każdy będzie mógł odebrać w sklepie Sports Direct (poziom -1) pełnowymiarową, szytą futbolówkę.

Jak ją zdobyć?

 1. Zrób zakupy lub skorzystaj z usług firm znajdujących się w Sukcesji. 
 2. Okaż dowód zakupu (paragon) w Infopunkcie CH-R Sukcesja (poziom 0). 
 3. Wypełnij formularz. 
 4. Odbierz piłkę w sklepie Sports Direct (poziom -1). 

Wartości paragonów się sumują.

Akcja „Łap piłkę w Sukcesji” trwać będzie do 15 lipca (włącznie) lub do wyczerpania zapasów.

Szczegółowy regulamin akcji poniżej. 

Przyjdź do Sukcesji i kibicuj Biało-Czerwonym podczas Mundialu 2018!

Regulamin Akcji
„Łap piłki w Sukcesji”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej (dalej: Akcja) w Centrum Handlowo – Biurowo - Usługowo – Rekreacyjnym SUKCESJA w Łodzi przy al. Politechniki 1 ( dalej: Sukcesja ) i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Akcji. 

2. Organizatorem Akcji „Łap piłki w Sukcesji” jest Fabryka Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w (90-423) Łodzi, ul. Piotrkowska 89 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254158, REGON 100169730 NIP: 725-191-87-79, kapitał zakładowy 7.754.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Jako ,, Najemca ‘’ rozumie się:  wszystkie sklepy  oraz punkty gastronomiczne znajdujące się na terenie Sukcesji z wyjątkiem kantorów wymiany walut oraz poczty.

4. Uczestnikami Akcji są Klienci Sukcesji spełniający warunki niniejszego regulaminu i chcący wziąć udział w Akcji.

II. ZASADY PRZEPROWADZENIA AKCJI

 1. Akcja trwa w dniach od 15.06.2018 r. do 15.07.2018 r. albo do dnia wyczerpania zapasów (dalej: Dni Akcji).
 2. Akcja ma na celu promocję Sukcesji i polega na nieodpłatnym przekazywaniu Klientom prezentów w postaci skórzanych, szytych, pełnowymiarowych piłek do gry w piłkę nożną pod warunkiem:
 • dokonania przez Klientów w którymkolwiek z Dni Promocji począwszy od dnia 15.06.2018 r. zakupów bądź skorzystania z usług w Sukcesji na kwotę minimalną 100,00 zł
 • przedstawienia w Dniu Promocji począwszy od 15.06.2018 r. paragonów w Infopunkcie CH-R Sukcesja, znajdującym się w Sukcesji na poziomie 0, wejście od ul. Wróblewskiego i od strony fontanny) zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie,
 • prawidłowego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego,
 • przy dokonaniu zakupów bądź skorzystaniu z usług za kwotę minimum 100,00 zł Klient uprawniony jest do otrzymania jednego prezentu. Za każde kolejne wydane 100,00 zł, udokumentowane paragonem, Klient ma prawo otrzymać kolejny prezent.
 • ilość prezentów do rozdania jest ograniczona,
 1. Paragony przedstawione Organizatorowi, na podstawie których Klient otrzyma prezent mogą pochodzić z różnych Dni Akcji.
 2.  W przypadku, gdy Klient spełniający warunki niniejszego regulaminu, nie otrzyma prezentu
  w dniu dokonania zakupów, z powodu wyczerpania dziennego limitu nagród, jest on uprawniony do ubiegania się o nagrody w Punkcie Informacyjnym w kolejnych Dniach Akcji
  w godzinach otwarcia Sukcesji chyba, że Akcja dobiegła końca lub wyczerpał się limit prezentów.
 3. Klient może przedstawić jeden lub kilka paragonów, których suma wynosi kwotę minimalną uprawniającą do otrzymania prezentu. Z uwagi na ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm. ) w Akcji nie można uczestniczyć na podstawie paragonów dotyczących zakupu napojów alkoholowych.
 4.  W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonały zakupów w Sukcesji w dniach od 15.06.2018 r do 15.07.2018 r.,  spełniają warunki niniejszego regulaminu oraz wyrażają wolę uczestniczenia w Akcji, tym samym uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Organizator ma prawo sprawdzić czy Klient spełnia w/w kryteria i odmówić wydania prezentu, jeśli Klient kryteriów nie spełnia.
 5. W Akcji nie mogą brać udziału Najemcy Sukcesji, ich pracownicy oraz pracownicy Organizatora.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego
  w zamian za otrzymany prezent.
 7. W przypadku wyczerpania zapasów prezentów, Klient nie będzie miał żadnych roszczeń
  w stosunku do Organizatora.
 8. W przypadku wyrażenia chęci zwrotu przez Klienta towaru do Najemcy, na podstawie którego wydano paragon uczestniczący w Akcji Klient ma obowiązek zwrócić prezent lub jego równowartość przed zwrotem towaru do sklepu.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu w trakcie trwania Akcji.
 2. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę na warunki Akcji określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jak również dla celów marketingowych przez Organizatora oraz zaakceptowanie następującej klauzuli:

”Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Akcji i akceptuję jego treść,
a ponadto, na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym przez
Fabryka Biznesu
Sp. z o.o. z siedzibą w (90-423) Łodzi, ul. Piotrkowska 89 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254158, REGON 100169730 NIP: 725-191-87-79, kapitał zakładowy 7.754.000,00 zł, w celach wskazanych w ust. 3 lit. b Przepisów Końcowych Regulaminu Akcji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@sukcesja.eu  z adresu e – mail, którego zgoda dotyczy.

 1.  Organizator  - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych „RODO” – informuje, że:
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Klientów jest Organizator: Fabryka Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w (90-423) Łodzi, ul. Piotrkowska 89 zarejestrowana
  w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254158, REGON 100169730 NIP: 725-191-87-79, kapitał zakładowy 7.754.000,00 zł. Z ADO można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres oraz pod adresem e-mail marketing@sukcesja.eu
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w celach:
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 2. dane osobowe przetwarzane będą przez okres dwóch lat a po tym okresie dla celów
  i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody,
 3. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,
 4. każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Punkcie Informacyjnym Sukcesji,
   na stronie internetowej www.sukcesja.eu oraz na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/SukcesjaLODZ  
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Inne wydarzenia

sb 30.06.2018 Koncert TEDE&ABEL na @dachuSukcesji
śr 27.06.2018 Zapraszamy wszystkich w wieku 60+ na koncert
pt 25.05.2018 - pn 31.12.2018 RODO - informacje
wt 01.05.2018 - pn 31.12.2018 Najemcy Sukcesji w niehandlowe niedziele
pt 22.06.2018 WAKACYJNY MARATON HORRORÓW
pt 15.06.2018 - nd 01.07.2018 | WYSTAWA |
pn 14.05.2018 - cz 28.06.2018 Kultura dostępna w kinie Helios
wt 01.05.2018 - sb 30.06.2018 Aktywna wiosna 50+ Zapraszamy do Sukcesji!
pn 01.06.2015 - wt 31.07.2018 Tanie wtorki w kinie Helios!